Bel ons vrijblijvend

+32 479 38 82 76

Enkel op afspraak

Kleinveld 7, Kortenaken

Algemene Voorwaarden

 1. Goederen worden niet verhuurd aan personen onder de 18 jaar.
 2. Door ondertekening van het huurcontract gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden zoals die in dit document zijn opgenomen.
 3. De huurder dient de huurovereenkomst te ondertekenen, een origineel legitimatiebewijs dient ter controle overlegt te worden bij het afhalen van de gehuurde goederen, hiervan wordt een foto (kopie) gemaakt.
 4. De borgsom wordt teruggestort op de bankrekening van de huurder, na verrekening van de verplichtingen van de huurder die uit de huurovereenkomst voortvloeien. Hierbij valt te denken aan extra schoonmaakkosten, vergoeding van schade en/ of verliezen etc
 5. Annuleren van de reservering kan tot 14 dagen voor de aanvang van de huurovereenkomst kosteloos. Daarna wordt de huursom volledig in rekening gebracht tenzij door overmacht zoals bijvoorbeeld : overlijden familielid, ziekenhuisopname, …..
 6. Gebreken die door de huurder veroorzaakt zijn, zijn uitgesloten van enige vergoeding van de verhuurder. Tevens zijn kosten van huur van goederen van derden ter vervanging van het gehuurde uitgesloten van enige vergoeding van de verhuurder.
 7. Indien het materiaal later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt terug gebracht, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom op basis van de op dat moment geldende “enkele dag” verhuurprijs per kalender dag.
 8. Aan het eind van de huurperiode dient de huurder het gehuurde materiaal in oorspronkelijke staat en schoon in te leveren op de afgesproken tijd en plaats.
 9. Indien het gehuurde niet wordt geretourneerd in de staat waarin het verkeerde als toen de huurder het ontving, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het gehuurde in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond dan wel op kosten van de huurder te vervangen.
 10. De huurovereenkomst is op ieder moment eenzijdig te beëindigen, zonder terugbetaling van de huursom te hoeven overgaan als:

De huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt.

De huurder zich niet aan de bestemming van de verhuur houdt.

(Dit ter beoordeling van de verhuurder.)

 

 

 1. Verhuurder behoud zich het recht voor om op elk moment de verhuur te weigeren, beëindigen of het contract nietig te verklaren op basis van: geen vast woonadres, geen vaste woon of verblijfplaats, onduidelijkheid over de nationaliteit, identiteit of woonadres, geen (geldig) identiteitsbewijs, twijfel over de echtheid van documenten, twijfel over het doel van de verhuur en onbehoorlijk gedrag van de huurder. Dit ter beoordeling van de verhuurder.
 2. De huurder gebruikt de gehuurde goederen als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de gehuurde goederen. De huurder mag het gehuurde goed niet (in gebruik) afstaan aan derden. Dit zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 3. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het gehuurde. Ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan: gevolgschade.
 4. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, letsels of schade aan derden tijdens de verhuurperiode.
 5. Het dragen van een reddingsvest is op sommige wateren verplicht en word ook door de verhuurder aangeraden.
 6. De huurders worden geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijk geldende wetgeving.
 7. Als de huurder wetgeving overtreedt, en de gehuurde spullen ten gevolge hiervan in beslag worden genomen, is de huurder volledig aansprakelijk voor het verlies van de gehuurde goederen en zal tegen nieuwwaarde de inbeslaggenomen goederen moeten vergoeden. Tevens kunnen bijkomende kosten zoals gemiste inkomsten worden verhaald op de huurder. Na vergoeding van de volledige kosten mag de huurder zich als eigenaar beschouwen van de inbeslaggenomen goederen.
 8. Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 6 of meer, met meer personen plaats te nemen dan toegestaan zie hiervoor het typeplaatje van de gehuurde boot, een andere boot te slepen op andere wijze dan met een sleeplijn in de hand en de boot op sleep te nemen zonder noodzaak. Dit zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 9. Dieren in de boot zijn niet toegestaan met uitzondering van vissen ten behoeve van hengelsport.
 10. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld teer, kit, lijm, verf en kleurstoffen en gekleurde vloeistoffen te gebruiken in en vlakbij het gehuurde materiaal.
 11. De huurder draagt zelf zorg voor eventueel benodigde verzekering.

Verzekering is niet door de verhuurder verplicht gesteld maar is wel aanbevolen.

 1. Voor het (laten) verrichten van reparaties en onderhoud is toestemming van de verhuurder nodig. Neem direct contact op met de verhuurder als er defecten zijn van welke aard dan ook.
 2. Elke vorm van SCHADE, VERLIES, DIEFSTAL van het gehuurde materiaal dient direct mondeling telefonisch gemeld te worden bij de verhuurder via gsm telefoon nummer: 0032479388276
 3. Bij het huren van een aanhangwagen dient u een duplicaat van uw nummerplaat te voorzien.
Carp Outlet Shop © 2022 | Alle Rechten Voorbehouden

Design by Benjaminsamaey.com